Har du kontroll over internkontrollen?

Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997. Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Eier/bruker er til enhver tid ansvarlig for at et fungerende internkontrollsystem er etablert i virksomheten.

Internkontroll handler om kontinuerlig å kartlegge farer og risikoer knyttet til virksomhetens daglige drift. En slik kontinuerlig kartlegging skal i følge loven dokumenteres skriftlig, og regelmessig kontroll av det elektriske anlegget foretatt av registrert elektroinstallatør hjemles her. En fungerende egenkontroll av det elektriske anlegget skal suppleres med en fagkyndig kontroll.

Med Service Elektrikeren på laget får bedriften din all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Kvalifiserte (sertifiserte) elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll elektrikeren skal utføre. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale, som omfatter alt innen drift og vedlikehold.

ENØK

Kontrollrunden vil vi også kunne danne grunnlag for å komme med forslag til energiøkonomiserende tiltak. Dette kan være valg av riktig styring av belysning med energibesparende lyskilder, og styring av varmekilder, som vil kunne bidra til en høyere energiklasse, og et mer attraktivt utleie- eller salgsobjekt.

«Vi utfører  befaring og rådgivning, og kan gi eksakt pris for vårt produkt. Vi lager lettleste rapporter med bilder, som gir alle involverte lett forståelig informasjon.»