Internkontroll

Vi kan med vår fagkunnskap hjelpe din virksomhet med å utarbeide rutiner og sjekklister 

Næring

Har du kontroll over internkontrollen?

Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997. Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Eier/bruker er til enhver tid ansvarlig for at et fungerende internkontrollsystem er etablert i virksomheten.

Internkontroll handler om kontinuerlig å kartlegge farer og risikoer knyttet til virksomhetens daglige drift. En slik kontinuerlig kartlegging skal i følge loven dokumenteres skriftlig, og regelmessig kontroll av det elektriske anlegget foretatt av registrert elektroinstallatør hjemles her. En fungerende egenkontroll av det elektriske anlegget skal suppleres med en fagkyndig kontroll.

Med Service Elektrikeren på laget får bedriften din all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Kvalifiserte (sertifiserte) elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll elektrikeren skal utføre. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale, som omfatter alt innen drift og vedlikehold.

For å forbygge slike uhyggelige opplevelser

«31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak»

Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at 40% av brannene i Norge har elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i en slik ordning. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet. Det er også andre gevinster som blir nevnt som: rabatt på forsikring, lavere strømforbruk, råd og veiledning fra elektrikeren.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker.Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Daglig leder som er ansvarlig for at regelmessigkontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten.

Dette sier loven om internkontroll:

§121 Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, sameie og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift
  • Vi kan med vår fagkunnskap hjelpe din virksomhet med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.

ENØK

I kontrollrunden vil vi også kunne danne grunnlag for å komme med forslag til energiøkonomiserende tiltak. Dette kan være valg av riktig styring av belysning med energibesparende lyskilder, og styring av varmekilder, som vil kunne bidra til en høyere energiklasse, og et mer attraktivt utleie- eller salgsobjekt.

«Vi utfører befaring og rådgivning, og kan gi eksakt pris for vårt produkt. Vi lager lettleste rapporter med bilder, som gir alle involverte lett forståelig informasjon.»

Bestill internkontroll hos oss!

Vi hjelper deg med alt innen el-sikkerhet.